bel voor meer informatie  06-16274392

Transits - de lessen van het leven

Vincent Botella, 2013©


Inleiding

Een transit is een planeet die op dit moment, of bijvoorbeeld komend jaar, een gevoelig punt in je horoscoop raakt. ‘Transit’ betekent letterlijk ‘passage’. Doorgaans ervaar je dit als iets wat je overkomt, of het nu een gebeurtenis of verwikkeling is in de buitenwereld, of een van binnenuit komende stemming, psychische toestand, enz. Het voelt als een onvoorbereide confrontatie of, bij een positieve transit, als een onverwachte kans.

Helaas is het zo dat de zware (energetisch meest krachtige) transits doorgaans negatief beleefd worden. Dat komt overeen met mijn eigen ervaring, maar ook met het feit dat ze energetisch van buiten naar binnen werken, dus als een soort zware verstoring van je psyche of energieveld. De uiteindelijke (kosmische) bedoeling hiervan is om jouw veld meer in overeenstemming te brengen met de grotere en meer omvattende harmonie van de kosmos. Binnen dat grotere verband harmonieert deze ook met jouw individuele energiepatroon. Helaas beleef je dat niet zo tijdens de perioden van de transits. Het is alsof een god of een natuurkracht, vaak vermomd als een persoon of een instantie, langskomt in je leven en hardhandig orde op zaken stelt. In de Oudheid waren dit de perioden om deze goden extra eer te bewijzen. Het oude Griekse woord therapeia betekent letterlijk ‘tempeldienst’. Er is, denk ik, wel een reden voor deze hardhandigheid. Deze krachtige energieën roepen je namelijk op om, in naam van het Leven, te veranderen. Veel mensen begrijpen echter niet wat er gebeurt en verzetten zich ertegen of wijzen alle signalen gefrustreerd af. Hoe zwaar de periode ook was, de diepere les laten ze aan zich voorbijgaan.

Alle planeten (goden) bewegen in een bijna-cirkel om de Aarde en dus ook om jou als individu. Dat is zichtbaar in je horoscoop. Ze hebben allemaal een eigen tempo en daarom elk een cyclus met een eigen tijdsduur. De regel is eenvoudig dat, hoe trager het tempo is, des te heftiger de impact wanneer tijdens deze rondgang een punt in jouw horoscoop geraakt wordt. De Maan heeft, zoals je waarschijnlijk wel weet, een cyclus van vier weken. Dus, binnen vier weken raakt ze alle punten binnen je horoscoop. De cyclus van de Zon duurt een jaar. Je verjaardag valt op het moment dat de Zon terug is op de plek waar hij stond ten tijde van jouw geboorte. Je leeftijd is het aantal zonnecycli dat je achter de rug hebt. Jupiter, de oppergod, heeft een cyclus van bijna 12 jaar en werkt al een stuk krachtiger dan Zon of Maan.

Waar we het echter bij transits meestal over hebben, zijn de ‘zware jongens’ Saturnus, Uranus, Neptunus en Pluto. Saturnus, de vader van oppergod Jupiter, heeft een omloop van 29 ½ jaar, Uranus, de grootvader van Jupiter, heeft er één van 84 jaar. Neptunus, de naar de zee (het onbewuste) verbannen broer van Jupiter, heeft een omloop van 146 jaar. En Pluto, de naar de onderwereld verbannen broer van Jupiter, heeft er één van 248 jaar! Je ziet dus dat hun energie veel krachtiger is dan die van Jupiter, die gaat over geluk, inspiratie, expansie en religiositeit. Jupiter staat voor het hoogste wat je egobewustzijn kan bereiken. Zijn naam in het Sanskriet is trouwens Guru. Saturnus, de vader van Guru, staat, eenvoudig gezegd, voor realiteitszin en reële zelfdefinitie. Uranus voor het doorbreken van grenzen, bijvoorbeeld van de huidige situatie, van je persoonlijkheid, enz. Neptunus staat voor de expansie van je bewustzijn en het verlies van je ego. Pluto staat voor het rigoureus weghalen van wat niet meer functioneert, met name psychologisch, en daarna opnieuw beginnen.

Aan de omloopduur van deze ‘zware jongens’ kun je ook zien dat geraakt worden door een dergelijke energie een weinig voorkomende gebeurtenis is. Saturnus kan nog voor een tweede keer in je leven de positie bereiken die hij in je geboortehoroscoop inneemt. Dat valt voor iedereen rond het 58e levensjaar en is een belangrijk moment om terug te kijken, met name op de afgelopen 29 jaar, en vooruit te kijken op de derde levensfase – die duurt tot de derde terugkeer van Saturnus, rond de 88 jaar.

Uranus maakt in de horoscoop van een mens slechts één ronde. Alleen als je ouder dan 84 wordt, is het één ronde plus een beetje. Dit betekent dat hij, vóór je 84e, alle punten in je horoscoop maar één keer raakt. Wanneer Uranus langskomt, is dat dus een once in a lifetime gebeurtenis. Bij Neptuunus en Pluto is het zelfs zo dat zij maar een deel van hun ronde af kunnen leggen tijdens een mensenleven. Voor iedereen geldt dat met name Pluto het grootste deel van je horoscoop ongemoeid zal laten. Maar wannéér hij iets in je horoscoop raakt, tijdens dat korte traject dat hij tijdens je leven aflegt, dan heeft dat altijd een diepe impact. Dat is niet alleen once in a lifetime, maar ook een uniek gegeven, omdat het helemaal afhangt van de positie van Pluto in je geboortehoroscoop en van wat er ‘toevallig’ aan andere factoren binnen zijn bereik staat in jouw individuele horoscoop.

De planeten bewegen zich niet gelijkmatig vooruit tijdens hun ronde door de dierenriem, maar maken doorlopend een soort lussen. Het is alsof ze drie stappen vooruit zetten om er dan weer twee achteruit te zetten, dan weer drie vooruit, enz. Heel soms is het vijf stappen vooruit en vier stappen achteruit. Dit is de reden dat de Grieken ze planetes noemden, zwerfsterren. Het gevolg van dit ‘rondzwerven’ is dat ze een punt in de horoscoop doorgaans drie keer raken – één keer vooruit, één keer achteruit en dan nog een keer vooruit bewegend. Bij de snelle planeten vind dit plaats binnen enkele dagen of weken, maar de planeten waar het hier om gaat, hebben algauw 10 tot 12 maanden nodig om een punt definitief te passeren (transiteren). Soms is het ook wel eens 18 maanden, bij een vijfstaps-transit. Die hele periode wordt, zeker wanneer je achteraf terugkijkt, gekleurd door de energie van deze planeet en de moeilijkheden en mogelijkheden die dit concreet voor je betekende, wat er gebeurde en wat je besloot.


Tijdlijn

Voor een astrologische consult kun je voor een client een tijdlijn maken voor de komende periode van bijvoorbeeld 1 tot 1 ½ jaar. Dan zet je de passages van bovengenoemde planeten langs punten in je horoscoop, in de loop van het komende anderhalf jaar, op een rijtje. Dat kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien:

  • Weldoener Jupiter raakt jouw Ascendant (manifestatie van je energieën in de wereld) één maal, namelijk op 8 april 20... De vorige keer was op 29 april 20.. (12 jaar eerder).
  • Saturnus bereikt zijn geboortepositie op 13 december 20.., 3 mei 20.. en 9 september 20... Rond deze data raakt hij ook de Maan (persoonlijkheid, gevoelsleven): 3 december 20.., 15 mei 20.. en 29 augustus 20...
  • Uranus raakt jouw Zon (o.a. Zelf, levensenergie) voor de derde en laatste keer op 12 februari 20.. (na 22 april en 10 oktober vorig jaar).
  • Uranus raakt jouw Midhemel (o.a. beroep) voor de derde en laatste keer op 10 maart 20.. (na 21 mei en 6 september vorig jaar).
  • Uranus raakt jouw knopenkruis (o.a. lotsbestemming en relaties) op 2 mei 20.., 8 oktober 20.. en 22 februari 20...
  • Pluto raakt jouw knopenkruis (o.a. lotsbestemming en relaties) op 31 januari 20.., 29 juni 20.. en 5 december 20...

De data zijn een indicatie voor perioden waarin je het zwaar kunt hebben. Je hoeft het dan niet zwaar te hebben. Het kan ook gaan om pittige uitdagingen in het leven, die wel je energie, maar niet je stemming uitdagen. Dat hangt sterk af van je persoonlijke horoscoop en van de transiterende planeet.

Het dieptepunt, of een ongelukkige (of vervelende, ontregelende) gebeurtenis, kan exact op de transit-datum vallen, maar ook iets eerder of later. Uit eigen ervaring weet ik dat ik een marge van zo’n drie weken ervoor en erna moet aanhouden. Vaak zijn er binnen die ca. 6 weken meerdere momenten, van verschillende intensiteit, waarop je uit balans wordt gebracht door innerlijke of uiterlijke oorzaken. Preciezer kan ik de periodes en data waarop je ‘onderuit’ gehaald wordt niet geven. Ik heb daar nog geen manier voor gevonden. Het is wel duidelijk dat snellere factoren, zoals de Zon en de Maan, van grote invloed zijn op de precieze timing van dit soort gebeurtenissen.

Niet alle genoemde data zijn even zwaar. Sommige zullen erg meevallen. Het is met name wanneer transits van verschillende planeten in de tijd vlak bij elkaar vallen, dat je kunt verwachten door een echt zware periode te gaan. In het voorbeeld hierboven zie je dat er een transit van Pluto op 31 januari en één van Uranus op 12 februari valt. Dat is voor transits van dit kaliber – met hun once in a lifetime karakter – erg dicht op elkaar en dus erg veel om te dragen. Beide raken dan op indringende wijze iets elementairs in jou. Waarschijnlijk voel je dit dan vanaf half januari, de hele maand februari en mogelijk ook begin maart. Maar soms is die periode korter samengebald rond de genoemde data. In maart, in dit voorbeeld, kan er dan wat onrust ontstaan met betrekking tot je werk, omdat Uranus dan de Midhemel raakt, maar niet per se op negatieve wijze. Het kan zelfs een gunstige ommekeer zijn.

Rond 29 juni kun je het weer voor je kiezen krijgen, als Pluto weer het knopenkruis raakt, maar minder erg dan nu. Maar het zou goed kunnen dat je dan even onaangenaam geraakt wordt in dezelfde gevoelens die je aan het begin van het jaar doormaakte.

Begin mei kan in dit voorbeeld ook een wat moeilijker periode zijn. Dan vallen transits van Saturnus en Uranus binnen twee dagen. Dat zal echter een ander karakter zal hebben dan wat je aan het begin van het jaar doormaakte. Het zal meer in de sfeer liggen van terugkijken op je leven en (gedwongen) nadenken over wat nu echt belangrijk is om je energie aan te wijden. Ook de maand september, en begin oktober, zal op deze manier gekleurd worden, zij het iets minder intens.


Duiding

In dit voorbeeld wordt de geboorte-Zon geraakt door Uranus en het geboorte-knopenkruis door Pluto. Het is deze combinatie, binnen het tijdsbestek van twee weken, die het zo zwaar maakt.

De Zon staat voor je levensenergie en je diepste zelf. Wat ik je ‘diepe zelf’ noem, omvat je hogere zelf, maar ook wat sommigen misschien je ‘lagere zelf’ zouden noemen, alhoewel ik liever spreek van je ‘natuurlijke, instinctieve zelf’. Wanneer Uranus dit punt passeert, wordt je nogal hardhandig (Uranus heeft een nogal flitsende, soms explosieve, en vurige energie) geconfronteerd met de conditie van je diepe zelf. Heb je goed gezorgd voor dit diepe zelf, zowel voor z’n spirituele als voor z’n dierlijke behoeften? Helaas kan bijna niemand deze vraag met ‘ja’ beantwoorden. De energie van dit diepe zelf (Zon) is bepaald niet soft en aangeraakt door Uranus kan er een diepe, getergde woede uit tevoorschijn komen. En daarmee alle innerlijke reacties die zo’n oerwoede oproept: zelfafwijzing, schaamte, schuld, onmacht. De kracht van dit diepe zelf, gesterkt door Uranus, vaagt alles wat redelijk en beschaafd is weg, met andere woorden, alles wat niet tot het diepe zelf behoort. Het manifesteert zich heel rauw en neemt je over, om z’n bestaan en z’n lijden kenbaar te maken. Het doet dit in de hoop dat je het zult erkennen als een levende en behoeftige aanwezigheid binnenin jou, want het weet ook dat dit moment voorbijgaand is.

De passageperioden van de planeetgoden werden in feite bij je geboorte vastgelegd en, al kunnen die passages soms een jaar duren, met pieken (of dalen!) van enkele weken, ze gaan toch voorbij. Het is aan je bewustzijn om de betrokken god of kracht te herkennen en eer te bewijzen door hem (of haar) te geven wat hij of zij nodig heeft.

In de horoscoop van het bovengenoemde voorbeeld, zit de levenskracht, je diepe zelf, in een spagaat tussen het alleen zijn en het in de groep zijn, tussen zelfgecentreerde zelfexpressie en de groep dienen door jezelf weg te cijferen. Juist naar dit laatste gaat heel veel energie. In dit domein staat in je horoscoop de Draak, het punt dat aangeeft waar je worsteling in het leven ligt. En daar maakt Pluto tijdens deze ene enkele periode in je leven contact mee, zodat je schoon schip kunt maken met deze kwestie en alles kunt loslaten wat je niet meer dient.